Mijn Verbouwpremie 2022

september 26, 2022

Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie buitenmuur:

 • navullen van een bestaande spouwmuur
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • afbraak van buitenmuren en vervanging door nieuwe buitenmuren (inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien) samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie
 • behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons en
 • plaatsen van nieuwe borstweringen of balustrades bij balkons
 • aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs (de binnen- of buitenkant van) de buitengevel.

Enkel eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie of SVK-verhuurders kunnen een premie krijgen voor andere werken onder de categorie buitenmuur dan isolatie. U moet ofwel samen met de andere werken voldoende isolatie plaatsen of kunnen aantonen dat u in het verleden voldoende geïsoleerd hebt. Meer informatie vindt u bij ‘Andere voorwaarden’.

Voor wie

 • Elke eigenaar en andere investeerder die een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt langs (de binnen- of buitenkant van) de buitengevel en eventueel gelijktijdig de asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor een premie.
 • Een eigenaar-bewoner uit de middelste of laagste inkomenscategorie of een verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie ook aanvragen voor alle bovengenoemde werken (zie rubriek ‘Wat’) op voorwaarde dat de spouw- of buitenmuur voldoende is geïsoleerd.
 • Bij werken aan de  van het  komt de premie voor het isoleren van de spouw- of buitenmuur en eventueel voor de gelijktijdige asbestverwijdering toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen

 • Het  moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor spouwmuurisolatie en/of buitenmuurisolatie langs de (binnen- of buitenkant van de) buitengevel en eventueel gelijktijdige asbestverwijdering. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) kunnen enkel woningen en appartementen van een  of SVK-verhuurder in aanmerking komen.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een , een  of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • Onder bepaalde voorwaarden komt de aankoop van materialen voor werken die u zelf uitvoert ook in aanmerking voor de premie:
  • De woning is minstens 30 jaar oud op het moment van aanvraag van uw premie.
  • De laatste factuur van de aankoop dateert voor 1 juli 2022.
  • U vraagt de premie aan tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.
  • U behoort als  tot de laagste en middelste inkomenscategorie of u bent een SVK-verhuurder.
  • De aankoop van isolatiemateriaal komt enkel in aanmerking als u daarnaast ook nog andere materialen aankoopt voor werken aan de buitenmuur en deze zelf plaatst.
  • Op basis van isolatie die vroeger doe-het-zelf werd geplaatst, kunt u ook een premie aanvragen voor andere werken aan de buitenmuur. Dit moet wel aangetoond kunnen worden (bv. facturen, premieaanvragen, EPC, …).
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na  van een eerdere premie bij de Vlaamse overheid) een premie aanvragen voor de categorie buitenmuur. Eerdere aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen tellen niet mee.
 • U kunt een premie aanvragen voor het isoleren van een ruimte die verwarmd wordt of voor een ruimte die hieraan grenst ().
 • Het isoleren van gemeenschappelijke muren in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking.
 • De afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de (binnenkant van) de buitengevel.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuren als de (spouw)muur is geïsoleerd. Ook als de (spouw)muur vroeger werd geïsoleerd en u dit kan aantonen, kunt u een premie krijgen voor de andere werken aan de buitenmuren. De isolatievoorwaarden kunt u lezen in de verdere voorwaarden.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of Fluvius-premie aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de  van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1000 euro exclusief btw.

Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het muur langs de buitengevel

 • De facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
 • De  van de eerste investering dateert ten vroegste van 1/1/2021.
 • Enkel facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering van 2021 en 2022 in aanmerking.
 • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.
 • De asbestverwijdering moet gebeuren volgens Code Van Goede Praktijken OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.
 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de gevelbekleding (vb. leien). Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bv asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor een buitenmuur komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Het totale factuurbedrag moet minimaal 1.000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie. De premie wordt berekend op het maximumbedrag van 11. 500 euro.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Raadpleeg de webpagina ‘Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan’ voor meer informatie over de aanvraagprocedure. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd? Dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de  van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen:
  • Verplichte documenten:
   • voorschot-, tussentijdse facturen en eindfacturen
    (Indien relevant: ook factuur van asbestverwijdering)
   • attest aannemer voor de plaatsing van isolatie(PDF bestand opent in nieuw venster), eventueel aangevuld met attest van de begeleidende architect voor de buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
   • Indien asbestverwijdering (bij buitenmuurisolatie van de buitengevel): attest verwijdering asbest(PDF bestand opent in nieuw venster)
   • VVO- attest STS 71-1 voor de isolatie van een bestaande spouwmuur. Dit is een kwaliteitsgarantie voor het uitgevoerde werk en het gebruikte materiaal
   • bewijs (spouw)muurisolatie als deze vroeger al werd geplaatst, bv. aan de hand van facturen of bewijs voormalige premie aanvraag of een EPC.
   • attest (indien van toepassing)
   • grondplan met aanduiding van de betrokken ruimtes (niet-woongebouw).
  • Optionele documenten
   • offerte
   • foto’s voor en na
   • EPC bouw/ EPC verhuur
   • plan architect.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.

Bron: vlaanderen.be